Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego www.kingapieninska.pl

1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego zlokalizowanego na stronie www.kingapieninska.pl, a definicje zamieszczone w tym Regulaminie mają także zastosowanie poniżej, chyba że niniejsza Polityka Prywatności stanowi inaczej.

 

2. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu udostępnionym w Serwisie internetowym www.kingapieninska.pl jest spółka Kinga Pienińska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Alei 3 Maja 9, 30-062 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000131372, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 350925770, NIP: 6791028356 (zwana dalej KP lub Administratorem).

2. KP posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@oshee.eu lub pisemnie na adres siedziby KP. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

3. Administrator zapewnia realizację wszystkich uprawnień wynikających z: 


a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”

b. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

c. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) 

4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i oświadcza, że dokłada starań dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

5. Dane przetwarzane są wyłącznie w formie elektronicznej. Dane przechowywane są na serwerach znajdujących się w siedzibie Administratora, w pomieszczeniu spełniającym wszelkie wymogi techniczne przewidziane dla tego rodzaju pomieszczeń. Pomieszczenie, w którym znajdują się serwery jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, zaś wstęp do niego mają wyłącznie osoby wskazane przez Administratora, który prowadzi ich listę.

6. Nad przestrzeganiem zasad i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych czuwa Administrator.

 

3. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Do danych osobowych gromadzonych w Serwisie dostęp mają jedynie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie Administratora.

3. Dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

4. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności:

a. najnowszy i aktualny kod źródłowy zarządzający funkcjami Serwisu oraz danymi w bazach danych;

b. wykorzystuje infrastrukturę serwerową wyposażoną w firewall, szyfrowaną powłokę SSH dla dostępu zdalnego, SSL, wymaganą autoryzację dla całości ruchu, kopie zapasowe baz danych;

c. monitoruje wszystkie operacje na danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych osobowych.

 

4. Cele, podstawy i sposoby przetwarzania danych osobowych

1. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu:

2. wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie określonym w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. kontaktu Administratora z Użytkownikiem – na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej przez kliknięcie w odpowiedni checkbox w Serwisie.

4. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom KP oraz podmiotom świadczącym na rzecz KP obsługę informatyczną.

5. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, a po jego upływie mogą być również przechowywane przez okres, w którym Użytkownik może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku ze świadczeniem tych usług (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykorzystania niektórych funkcji Serwisu.

 

5. Polityka cookies

1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) – pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji. Stosowanie plików cookies służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowolnienie działania Serwisu.

6. Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk związanych z ruchem w Serwisie, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.

7. Pliki cookies wykorzystują następujące podmioty, świadczące usługi związane z Serwisem:

a. Google Analytics (Google Inc.) wykorzystuje pliki cookies w celu identyfikacji sesji – pliki nie przechowują i nie przesyłają żadnych danych osobowych.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

9. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

10. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

 

6. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika ma on również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Realizacja praw Użytkownika następuje na jego żądanie przesłane na adres mailowy iod@oshee.eu. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Administratora na adres: Aleja 3 Maja 9, 30-062 Kraków.

4. Realizacja prawa do usunięcia danych polega na usunięciu danych bez zbędnej zwłoki, w tym na usunięciu danych z rejestrów prowadzonych przez Administratora, zgodnie z przepisami prawa.

5. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w tym w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem Użytkownik naruszył wiążący go Regulamin, niniejszą Politykę Prywatności lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Przeniesienie danych osobowych realizowane jest w następujący sposób:

a. Administrator przenosi dane w sposób „ustrukturyzowany”, „powszechnie używany” oraz „nadający się do odczytu maszynowego” tj. w formatach XML, JSON, CSV;

b. jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownikowi w danej sytuacji prawo do przenoszenia danych osobowych nie przysługuje i w związku z tym nie zamierza podejmować działań w związku z żądaniem Użytkownika, jest informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań.

 

7. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu.